Voetgangerszone : OPROEP VOOR EEN EFFECTENSTUDIE

PERSBERICHT

Voetgangerszone van Brussel-centrum

Openbaar onderzoek en overlegcommissie van woensdag 14 oktober

OPROEP VOOR EEN EFFECTENSTUDIE

In verband met de voetgangerszone, zal de overlegcommissie van de stad Brussel doorgaan op 14 oktober in het theater van de ‘Grand Casino Brussels Viage’, Anspachlaan 30. De zaal, waar gewoonlijk de vergaderingen plaatshebben, is te klein om het grote aantal personen te ontvangen die wensen gehoord te worden.

Onder de gekende berichten zijn er velen die, wijk per wijk, getuigen van de impact en de hinder die rond de voetgangerszone en de miniring ondervonden wordt sinds eind juni. Velen pleiten voor een echte wetenschappelijke en objectieve effectenstudie, die rekening houdt met de realiteit van de omliggende wijken, inbegrepen de sociale en commerciële realiteit.

Trouwens, de petitie ‘Geen ondoordachte voetgangerszone, ja voor een leefbaar stadscentrum’, heeft meer dan 5000 handtekeningen opgeleverd (4.719 via internet en 900 op papier).

Het Platform Pentagone vraagt de herziening van het circulatieplan en van het voetgangersplan, en vraagt ook een effectenstudie die het gehele programma van het College van Burgemeester en Schepenen omvat, en dit zonder uitvluchten te zoeken.

Image3 Het openbaar onderzoek had eindelijk de gelegenheid kunnen zijn om een echte deelname van de vele geïnteresseerden te kunnen bewerkstelligen ten opzichte van het globaal programma van de gezagsdragers van de stad: bewoners, handelaars, gebruikers, werknemers, fietsers, personen met een beperkte mobiliteit, ouderen, klanten, …

Dit is echter niet het geval, de zone van de projecten, die aan het onderzoek is onderworpen, is bewust beperkt gehouden en houdt geen rekening met de impact ervan op het stedelijk milieu:

  • de vergunningsaanvragen betreffen enkel de inrichting van het binnenste van de gekozen perimeter: functionele verdeling van de zones, banken, bomen, materialen, verlichting, enz.;
  • de effectenrapporten voorzien geen enkele impact buiten de centrumlanen;
  • het circulatieplan, dat in voege is getreden op 29 juni 2015, wordt bekrachtigd, terwijl er nog een testfase loopt tot maart 2016. Het heeft tevens nooit het voorwerp uitgemaakt van een effectenstudie, noch van een openbaar onderzoek.
  • de dossiers zijn verdeeld, terwijl de huidige en toekomstige vergunningsaanvragen (biertempel, renovatie van het Muntcentrum, herinrichting van de premetrostations De Brouckère en Beurs …), alsook het circulatieplan, ontegensprekelijk deel uitmaken van een GLOBAAL PROGRAMMA van stedelijke hertekening van het centrum van de stad Brussel.
  • de studies die betrekking hebben op de impact op de mens en de gezondheid, de luchtkwaliteit, het geluid, en de sociaal-economische invloed, zijn praktisch onbestaande; geen enkele wetenschappelijke maatregel is genomen daar waar die mogelijk was (tellen van wagens, metingen betreffend geluid en milieuvervuiling).

Platform Pentagone wenst meer openbare ruimte in het centrum van de stad te geven aan voetgangers en fietsers, maar niet door te improviseren, door administratieve procedures te omzeilen of door de verloochening van het tegenstrijdig publiek debat.

Het Platform stelt vast en betreurt de vermindering van het, voornamelijk bovengronds, openbaar vervoer. Wenst daarentegen dat die versterkt wordt en verzet zich tegen de bouw van extra parkings bij gebrek aan degelijke becijferde gegevens. Dit groots stadsproject heeft een directe invloed op de bewoners, handelaars, werknemers en gebruikers van het stadscentrum, vóór de festivalgangers en de toeristen, die gevraagd worden om in grote getale aanwezig te zijn.

Er bestaat, om dit te realiseren, een wettelijk en verplicht kader dat vele waarborgen biedt: de effectenstudie, voorzien door de Europese leefmilieuwetgeving

en door de artikels van 128 tot 141 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordenning.

Platform Pentagone roept de overlegcommissie op om de Gewestregering een effectenstudie aan te bevelen, die vergezeld moet worden door een openbaar onderzoek op het geheel van de betreffende zone, inbegrepen de impact ervan op de Kleine Ring (en niet enkel op de inrichting van de voetgangerszone). Deze studie dient ook alternatieve scenario’s te bestuderen betreffende de keuze die de stad Brussel gemaakt heeft, namelijk die van een model van de jaren 70 dat elders in Europa uitgeprobeerd is en niet meer behouden omwille van de bezwaren ertegen.